Websocket (Socket.io)

 • The base endpoint is: wss://trade.mn:8989

Join to a stream (TRD/MNT хослол руу холбогдох)

 • Request

  [
    "join",
    "TRD/MNT"
  ]

Change room (TRD/MNT хослолоос холболт салгаж BTC/MNT руу холбогдох)

 • Request

  [
    "change_room",
    "TRD/MNT",
    "BTC/MNT"
  ]

Order book (Авах, зарах захиалгын сангийн мэдээллийг хүлээн авах)

 • Response

  [
   "orders",
   {
    "sell": {
     "0.176": 501724.147, // price: quantity
     "0.177": 733316.15939547,
     "0.178": 104528.83,
     "0.179": 311643.429,
     "0.18": 17154859.47544444
    },
    "buy": {
     "0.144": 100201,
     "0.145": 110377.172,
     "0.146": 100201,
     "0.147": 100201,
     "0.148": 100201
    }
   }
  ]

Trades (Биелсэн захиалгын мэдээллийг хүлээн авах)

 • Response

  [
   "trades",
   [
    {
     "quantity": 41412.285,
     "price": 0.176,
     "timestamp": 1692937234298
    },
    {
     "quantity": 4587.715,
     "price": 0.176,
     "timestamp": 1692937234298
    },
   ]
  ]

Buy order update (Тухайн үнийн түвшин дээр байгаа тоо ширхэгийг мэдээллийг хүлээн авах - Авах захиалга)

 • Response

  [
   "buy_order_update",
   {
    "3512.1": 496.900256 // price: quantity
   }
  ]

Sell order update (Тухайн үнийн түвшин дээр байгаа тоо ширхэгийг мэдээллийг хүлээн авах - Зарах захиалга)

 • Response

  [
   "sell_order_update",
   {
    "3512.1": 496.900256 // price: quantity
   }
  ]

Matched order (Хэлцэл биелсэн мэдээллийг хүлээн авах)

 • Response

  [
   "matched_order",
   {
    "id": "e991afa9-404b-42a9-ab96-d2e23cfbdf68",
    "takerId": "e8c34e44-2449-4e3f-9935-7d31d4a93afc",
    "quantity": 13.418084,
    "price": 3513,
    "timestamp": 1692946624550
   }
  ]

Last updated