Links

Websocket (Socket.io)

 • The base endpoint is: wss://trade.mn:8989

Join to a stream (TRD/MNT хослол руу холбогдох)

 • Request
  [
  "join",
  "TRD/MNT"
  ]

Change room (TRD/MNT хослолоос холболт салгаж BTC/MNT руу холбогдох)

 • Request
  [
  "change_room",
  "TRD/MNT",
  "BTC/MNT"
  ]

Order book (Авах, зарах захиалгын сангийн мэдээллийг хүлээн авах)

 • Response
  [
  "orders",
  {
  "sell": {
  "0.176": 501724.147, // price: quantity
  "0.177": 733316.15939547,
  "0.178": 104528.83,
  "0.179": 311643.429,
  "0.18": 17154859.47544444
  },
  "buy": {
  "0.144": 100201,
  "0.145": 110377.172,
  "0.146": 100201,
  "0.147": 100201,
  "0.148": 100201
  }
  }
  ]

Trades (Биелсэн захиалгын мэдээллийг хүлээн авах)

 • Response
  [
  "trades",
  [
  {
  "quantity": 41412.285,
  "price": 0.176,
  "timestamp": 1692937234298
  },
  {
  "quantity": 4587.715,
  "price": 0.176,
  "timestamp": 1692937234298
  },
  ]
  ]

Buy order update (Тухайн үнийн түвшин дээр байгаа тоо ширхэгийг мэдээллийг хүлээн авах - Авах захиалга)

 • Response
  [
  "buy_order_update",
  {
  "3512.1": 496.900256 // price: quantity
  }
  ]

Sell order update (Тухайн үнийн түвшин дээр байгаа тоо ширхэгийг мэдээллийг хүлээн авах - Зарах захиалга)

 • Response
  [
  "sell_order_update",
  {
  "3512.1": 496.900256 // price: quantity
  }
  ]

Matched order (Хэлцэл биелсэн мэдээллийг хүлээн авах)

 • Response
  [
  "matched_order",
  {
  "id": "e991afa9-404b-42a9-ab96-d2e23cfbdf68",
  "takerId": "e8c34e44-2449-4e3f-9935-7d31d4a93afc",
  "quantity": 13.418084,
  "price": 3513,
  "timestamp": 1692946624550
  }
  ]